//-->

Systemisch Consult

Leeftijdsbestendig organiseren

Brochure Workshop/training

 

Effectief leeftijdsbewust personeelsbeleid in praktijk brengen.

Training en advisering gericht op:

 • visieontwikkeling
 • invoering van praktische maatregelen
 • en ontwikkelen van goede voorstellen of adviezen

Voor vragen zoals:

 • Hoe staat het met de leeftijdsdynamiek in mijn organisatie?
 • Waarom leeftijdsbewust beleid?
 • Wat vraagt dat? Hoe doe je dat?
 • Hoe benut ik mijn P&O-instrumenten optimaal?
 • Welke werk-/overleg-/communicatie-vorm is het meest geschikt?

Voor betrokkenen bij besluitvorming over leeftijdsbewust beleid:

 • HRM/P&O (beleids)medewerkers
 • Medezeggenschapsorganen
 • Leidinggevenden
 • medewerkers

De uitdaging

Onze economie in het recente verleden is gebouwd op de naoorlogse geboortegolf.
Deze trend vertaalt zich momenteel in een vergrijzings- en ontgroeningsdynamiek: verhoudingsgewijs veel ouderen ten opzichte van jongeren. VUT-regelingen staan onder druk. Er staan onvoldoende jongere werknemers klaar om het werk over te nemen.

1980200020202040
             1980                         2000                       2020                     2040

De noodzaak voor leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt steeds sterker gevoeld. Er komt steeds meer aandacht voor concrete maatregelen die de inzetbaarheid van medewerkers vergroten.
Hoe hou je je medewerkers vitaal, betrokken en gemotiveerd tot hun 65e en misschien langer?

U kiest voor deze invalshoek en wilt handvatten om dit in praktijk te brengen.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

..is beleid dat zich richt op de optimale en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers door rekening te houden met hun leeftijd en de daarbij behorende specifieke kenmerken en behoeften.

Iedere organisatie heeft zijn eigen unieke geschiedenis en samenstelling van personeel met gevolgen voor de leeftijdsdynamiek. Deze is mede het gevolg van eerder aanname-, personeels- en uittredingsbeleid.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is daarom maatwerk om concreet toegespitste maatregelen te ontwikkelen en in praktijk te brengen.

Management, HRM adviseur en medezeggenschapsorganen hebben ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid in dit vraagstuk. Dat neemt niet weg dat een goede samenwerking een voorwaarde is voor effectieve resultaten.

Inhoud van de workshop

Afhankelijk van het ontwikkelingsstadium en invoering van leeftijdsbewust personeelsbeleid kunnen in een workshop of training de volgende onderwerpen aan bod komen:

• De leeftijdsdynamiek van uw organisatie bespreekbaar maken.
• Betrokkenheid en draagvlak organiseren.
• Advies en/of een plan van aanpak.
• Leeftijdsbestendige maatregelen: ARBO, gezondheid, scholing, competentie-ontwikkeling, POP, loopbaanbeleid, mobiliteit, flexibiliteit, coaching, communicatie, organisatieklimaat, stijl van leidinggeven, generatiedynamiek en generatieleren.

Praktische mogelijkheden

Een training/workshop van 1 of meerdere dagdelen; bijvoorbeeld:

• Seminar met leidinggevenden en HRM functionarissen
• Workshop voor medezeggenschap
• Workshop Senioriteit
• Systemische doorlichting: Is de communicatie en relatie tussen leeftijdsgroepen effectief? Hoe benutten en ontwikkelen we ons potentieel? Hoe creëren we vruchtbare arbeidsverhoudingen?
• Open Space werkconferentie: Hoe betrekken we onze medewerkers erbij en ontdekken we ideeën en mogelijkheden?

Ook is adviserende begeleiding mogelijk bij het maken van een plan of voorstel en/of implementatie van concrete maatregelen.

Literatuur, achtergronden

- Sociaal Economische Raad: Van alle leeftijden. Rapport en advies. 2004
- P.M.L. Leisink e.a.: Langer doorwerken met beleid. okt. 2004
- W.H.C. Kerkhoff: De oudere werknemer; over employability en suitability. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie NVP.
- J.M.A. Molenaar: Nu overbodig, straks nodig; Onderzoek naar de rol en positie van oudere werknemers in relatie met vervroegde uittreding. UvA vakgroep A&O Amsterdam.

Resultaten

• Een visie voor uw eigen organisatie, heldere doelen voor leeftijdsbewust personeelsbeleid
• Ideeën voor maatregelen die aansluiten op het bestaande personeelsbeleid
• Bouwstenen voor praktische voorstellen die binnen uw eigen organisatie op draagvlak kunnen rekenen

Informatie
Neem vrijblijvend contact op voor vragen over de mogelijkheden of een oriënterend gesprek; E-mail: info@syst.nl